wladze_banner3.jpg

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP koncentruje się wokół zagadnień: bezpieczeństwa i obronności (obszary badawcze: siły zbrojne, stosunki międzynarodowe) oraz ekonomii (obszary: kryzys gospodarczy, środki unijne, administracja publiczna). W minionych latach do najważniejszych projektów badawczych należały:

 • „Marketing terytorialny jako element oddziaływania jednostki na otoczenie oraz kreowania jej wizerunku. Aspekt ekonomiczny, społeczny i kulturowy” (zakończony 2014), kierownik: dr Elżbieta Szymańska;
 • „Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej” (zakończony 2014), kierownik: dr Anna Żelazowska-Przewłoka;
 • „Analiza finansowa przedsiębiorstw regionu ostrowieckiego” (zakończony 2015), kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek;
 • „Konflikt ukraiński a bezpieczeństwo międzynarodowe” (2014-2016), kierownik: dr Paweł Gotowiecki;
 • „Obrona terytorialna jako element nowoczesnej strategii obronnej państwa” (2015-2017), kierownik: dr Jakub Żak;
 • „Środki unijne szansą na rozwój gospodarczy”(2016-2017), kierownik: dr Przemysław Furgacz;
 • „Nowoczesna administracja publiczna szansą na rozwój regionalny”(2016-2017), kierownik: dr Tomasz Góra;
 • „Podaż pracy a popyt na pracę w powiecie ostrowieckim: działania instytucji rynku pracy w zakresie niwelacji różnic między podażą a popytem” (2016-2017)
 • „Economic, enviromental and social mechanisms in the context of the paradigm of sustainable of the region” (2016-2017), kierownik: dr Paweł Dziekański
 • Konflikty asymetryczne I wojny hybrydowe w XX-XXI w. (2018-2019), kierownik: dr Jakub Żak

W ramach projektów priorytetowo traktowane są takie kwestie, jak: współpraca z partnerami zewnętrznymi oraz (zwłaszcza w przypadku projektów dot. kwestii ekonomicznych) z otoczeniem społeczno-gospodarczym); włączanie studentów do działalności badawczej; publikacja wyników badań.

Do najważniejszych przedsięwzięć naukowo-badawczych w minionych latach należały:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie i działalność Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata na tle misji polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Ostrowiec Św., 8-9 maja 2014
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego; Ostrowiec Świętokrzyski, 18-19 listopada 2015
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa”, Ostrowiec Świętokrzyski, 17-18 listopada 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.”, Ostrowiec Świętokrzyski, 23-25 maja 2018

Prawie wszystkie przedsięwzięcia w ramach działalności naukowo badawczej były wspierane przez partnerów zewnętrznych. Do instytucji najbliżej współpracujących z Wydziałem należą:

 • Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. M. R. Stefanika (Słowacja);
 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza
 • Państwowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (Ukraina);
 • Międzynarodowy Uniwersytet Kaukaski (Gruzja)
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne;
 • Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
 • Rumuński Związek Oficerów Rezerwy (Rumunia)

Wydział (katedra Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy Katedry Ekonomii) wydaje recenzowany półrocznik naukowy „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” (www.anteportas.pl). Ukazało się dziesięć numerów czasopisma.

Wydział przykłada duże znaczenie do popularyzacji nauki. Dokonuje jej w ramach: organizowanych turniejów debat oksfordzkich, wykładów gościnnych, dni promocji poszczególnych kierunków.

W roku akademickim 2019/20 Wydział będzie kontynuował trwające projekty. W dniach 16-18 października 2019 r. zostanie zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.”


Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP koncentruje się wokół szeroko pojętych zagadnień bezpieczeństwa zdrowotnego populacji (lokalnej, regionu) i jakości życia. W obszarze zainteresowań znajdują się także zagadnienia oceny poziomu wiedzy grup populacji (chorych, studentów, uczniów, kobiet, itp. dobranych wg obszaru) na temat stylu życia, zagrożeń zdrowotnych, czy poziomu wiedzy wybranych populacji.
Wydział przykłada duże znaczenie do popularyzacji nauki. Dokonuje jej poprzez organizowanie konferencji, seminariów oraz dni promocji poszczególnych kierunków.
W okresie 2014/2015 miały miejsce następujące wydarzenia naukowe:

 • Konferencja ,,Profilaktyka w szkole czy profilaktyka w rodzinie? 14 stycznia 2014 roku organizowana we współpracy z Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Promocja zdrowia w ujęciu wielodyscyplinarnym” 30 maja 2014 roku organizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości,
 • II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „STYL ŻYCIA A ZDROWIE” Lublin, 3-4 czerwca 2014 roku, której WSBiP była współorganizatorem,
 • Ogólnopolska Konferencja XII Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie pod hasłem „Żywienie w zdrowiu i chorobie”, która odbyła się 14.11.2014 roku we współpracy z Zespołem Opieki Zdrowotnej oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Seminarium naukowe pod nazwą ,,Kształtowanie prawidłowych postaw opiekuńczo- wychowawczych w rodzinie” 17 kwietnia 2015 roku, którego współorganizatorem byłą Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • II Forum dyskusyjno- naukowe w pielęgniarstwie ,,Lider w praktyce pielęgniarskiej” 13 maja 2015 roku - Wyższa Szkoła Biznesu I Przedsiębiorczości jako współorganizator  obok  uniwersytetów medycznych  w Lublinie, Białymstoku, Krakowie i Warszawie,
 • III Lubelskie Dni Promujące Zdrowie  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia. Trening zdrowia”  27-28 maja 2015 roku w Lublinie.

W roku akademickim 2014/15 wydział kontynuuje  trwające projekty:

 • ,,Drogowskaz Życiowy” realizowany w okresie 01.11.2011-31.10.2014 r
 • ,,Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” okres realizacji 01.07.2012- 30.09.2015 r.,
 • ,,Kuźnia zawodowa” realizowany w okresie 01.10.2012- 30.09.2014 r.,
 • ,,Poznajmy świat” okres realizacji -1.10.2012-30.09.2015,
 • ,,Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” realizowany w okresie 01.10.2011-15.02.2013.

Prawie wszystkie przedsięwzięcia w ramach działalności naukowo badawczej  były wspierane przez partnerów zewnętrznych. Do instytucji najbliżej współpracujących z Wydziałem należą:

Szkoły wyższe

1.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa - dr hab. prof. UKSW Barbara Kałdon członek Rady Naukowej półrocznika "Forum Pedagogiczne", współautorka prac monograficznych 

("Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka "); dr hab. prof. Bożena  Zboina - członek Rady Naukowej "Forum Pedagogicznego"; dr Aneta Skuza - współautorka pracy "Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej, System pomocy dziecku i rodzinie w trudnej sytuacji życiowej"; dr Anna Dąbrowska uczestniczka Kongresu "Wiara , Nadzieja, Miłość", prof. dr hab. B. Kałdon oraz dr I. Kurlak- współpraca badawcza i publikacja "Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka".

2.Wyższa Szkoła Nauk Społecznych  Pedagogium Warszawa - dr A. Skuza i dr Aneta Pierścińska - Maruszewska we współpracy z prof. dr hab. Markiem Konopczyńskim (rektor Pedagogium) - organizacja otwartej dla środowiska konferencji w Ostrowcu Św. na temat twórczej resocjalizacji ("Nasi Mistrzowie") oraz "Roli rodzinnej i szkolnej profilaktyki zagrożeń".

3.Katolicki Uniwersytet Lubelski - dr A. Dąbrowska we współpracy z ks. prof. Witoldem Janochą - koordynatorem ds. opracowania monitoringu projektu "Drogowskaz życiowy" w ramach priorytetu IX POKL (okres realizacji 2011-2014) - realizuje zadania projektowe; dr A. Dąbrowska - uczestniczka Międzynarodowego Kongresu KUL "Wartość i dobro rodziny".

4.Uniwersytet Medyczny w Lublinie - członkostwo w radach i komitetach naukowych czasopism: "Zdrowie Publiczne", "Pielęgniarstwo XXI wieku", "Annales UMCS Sectio D", "System Ochrony Zdrowia", "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", "Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne" - prof. zw. dr hab. Teresa Bernardetta Kulik; współpraca prof. zw. dr hab. Andrzej Malarewicz, prof. zw. dr hab. Teresa B. Kulik , dr hab. prof. Bożena Zboina - organizatorzy i uczestnicy ogólnopolskich konferencji naukowych i autorzy zbiorowych prac na temat poprawy jakości świadczeń zdrowotnych, skuteczności i bezpieczeństwa opieki medycznej oraz zarządzania w systemie ochrony zdrowia; współpraca w ramach Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie w zakresie popularyzacji wiedzy na temat etycznych i prawnych aspektów transplantologii; współautorstwo tomu "Acta Scientifica Academiae Ostroviensis"; konferencje "Udar mózgu - problem interdyscyplinarny"; "Bądź zdrów - nie daj się stresowi" i towarzysząca im kampania edukacyjna "Aktywna jesień w mieście"; prof. zw. T. B. Kulik, dr Anna Pacian, dr Jolanta Pacian - konferencje naukowo-szkoleniowe "Człowiek starszy w zdrowiu i chorobie", "Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka" - publikacje zamieszczone w pracy zbiorowej pod red. B. Kałdon, I. Kurlak.

5.Uniwersytet Jagielloński - współpraca dr Barbara Ostafińska-Molik i dr A. Dąbrowska w zakresie statystycznego opracowania wyników badań projektu "Drogowskaz życiowy"; prof. zw. Tadeusz Aleksander, dr Tadeusz Dyrda - konferencja "Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych" i publikacja monografii zbiorowej; prof. zw. Tadeusz Aleksander "Andragogika : podręcznik akademicki".         

6.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: organizacja międzynarodowej konferencji "Szkoły - Nauczyciele - Uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie" i opublikowanie zbiorowej monografii (współautorzy dr T. Dyrda, dr M. Świeca, dr T. Gumuła); współpraca w przygotowaniu i przebiegu sesji naukowych, których pokłosiem są wspólne publikacje np. dr hab. prof. WSBiP B. Zboina oraz dr hab. prof. UJK Grażyna Nowak-Starz (red) "Starość - obawy-nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii"; konferencje i publikacje prof. zw. T.B. Kulik, prof. dr hab. B. Zboina, dr J. Pacian, dr A. Pacian; prace indywidualne (dr Marek Świeca "Drama w praktyce edukacyjnej" oraz "O potrzebie rozwijania kultury estetycznej społeczeństwa"), a także monografie zbiorowe (dr Teresa Gumuła (red.) "Zmiany w pedagogice przełomu stuleci" - współautorzy prof. Z. Gawlina, dr T. Dyrda, dr M. Świeca oraz "Semper in Altum" - redakcja dr T. Gumuła, A. Pierścińska - Maruszewska, B. Zboina.

7.Uniwersytet Śląski Katowice - współautorstwo w opracowaniu narzędzia badawczego na potrzeby projektu "Drogowskaz życiowy " - dr hab. Ewa Wysocka wspólnie z dr A. Dąbrowską.  

Towarzystwa naukowe

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - członkowie dr A. Dąbrowska, dr A. Skuza, dr T. Gumuła, dr S. Ścisłowicz, dr M. Świeca, dr B. Ślusarska

Polskie Towarzystwo Filozoficzne - członkowie dr T. Dyrda, dr S. Ścisłowicz

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne - wiceprezes profesor Tadeusz Aleksander, członkowie dr T. Dyrda, dr S. Ścisłowicz

Polskie Towarzystwo Teologiczne - prof. dr hab. Barbara Kałdon - członek

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prof. zw. Teresa B. Kulik - członek

Towarzystwo Historii Edukacji (przy Uniwersytecie Warszawskim) - członek dr T. Gumuła

Kieleckie Towarzystwo Naukowe - członek dr T. Dyrda, dr T. Gumuła. 

Lubelskie Towarzystwo Naukowe - dr hab. Joanna Iłżecka - członek.

Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe - prezes dr Aneta Pierścińska - Maruszewska, wiceprezes dr Tadeusz Grudniewski, członkowie dr A. Skuza, dr P. Kaptur, dr D. Maciąg.

Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich - prof. dr hab. Barbara Kałdon - członek

Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej - prof. zw. T.B. Kulik- członek

Internationale Association of Somatotherapy - prof. zw. T.B. Kulik - członek

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego: dr Anna Pacian - wiceprezes, prof. zw. T.B. Kulik - członek, dr J. Pacian - członek

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - prof. zw. T. B. Kulik, dr A. Pacian, dr Dorota Maciąg - członkowie

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych - dr D. Maciąg - członek

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne - prof. zw. Tomasz Pertyński , przewodniczący sekcji

Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej - prof. Tomasz Pertyński - członek

Polskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy - członek prof. Tomasz Pertyński

Polskie Towarzystwo Okulistyczne - członek zarządu prof. dr hab. Marek Gerkowicz.

Polskie Towarzystwo Internistyczne oraz Polskie Towarzystwo Reumatologiczne - dr Halina Gregorowicz - Cieślik - członek

Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Polskie Towarzystwo Bólu Głowy - dr hab. Joanna Iłżecka - członek

Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowcu Św. - konferencje szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli, szkół i in. placówek oświatowych powiatu ostrowieckiego (np. "Dysleksja - problem znany i nieznany " dla 150 osób we współpracy z mgr B. Kargul, mgr A. Kuszewską, mgr M. Lipiec pod patronatem Naczelnika Wydziału Edukacji mgr M. Kuszewskiego).

Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, szkół średnich zawodowych i szkól specjalnych pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego mgr Macieja Kuszewskiego.

Cykliczne seminaria, konferencje i warsztaty w ramach Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie - np. ogólnopolska konferencja "Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skutecznośc , bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej" (prof. A. Malarewicz, prof. B. Zboina, dr A. Pacian, dr D. Maciąg, dr B. Ślusarska we współpracy ze starostą ostrowieckim dr. Zdzisławem Kałamagą, prezydentem miasta Ostrowiec mgr. Jarosławem Wilczyńskim, dyrektorem ZOZ w Ostrowcu Św. mgr. inż. J. Grabowskim).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - współpraca z kierownikiem działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem dr Anną Zyburą w zakresie diagnozowania potrzeb i wsparcia rodziny (wolontariusze studenci ).

Stworzenie systemu innowacyjnych działań resocjalizacyjnych dla wychowanków MOW i zakładów poprawczych w ramach projektu innowacyjno - testującego "Drogowskaz życiowy", priorytet POKL - koordynator dr A. Dąbrowska.

Kampania informacyjna "Poznaj mój świat" mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat autyzmu mieszkańców terenów wiejskich powiatu ostrowieckiego w ramach działania 7.3 POKL

Opracowanie i opublikowanie informatora o projekcie "Drogowskaz życiowy" oraz wyników ewaluacji projektu (16 raportów zawierających wyniki badań przed etapem testowania projektu i po etapie testowania ).

Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych. Zwiększanie efektywności kształcenia w ramach drugiego etapu edukacyjnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego w ramach działania 3.3.4 POKL.

Zainicjowanie szkolnego ruchu naukowego - projekt "Zrozumieć świat" , zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 13 szkół podstawowych w regionie świętokrzyskim, edycja periodyku - czasopismo elektroniczne "Tak rozumiemy świat".

Coroczne "Giełdy zawodowe" i edukacyjne targi dla uczniów i nauczycieli gimnazjów, dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych pod egidą naczelnika wydziału edukacji oraz "Kuźnia Zawodowa" - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych (8 szkół z terenu m. Ostrowiec Św. - kursy, staże zawodowe itp.).

Stowarzyszenia i organizacje

 pozarządowe

 

Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej - założenie i prowadzenie hospicjum Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, dyrektor ks. Paweł Anioł; tworzenie struktur wolontariatu

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" - wspólne konferencje np. "Naprotechnologia w służbie małżeństwu i rodzinie", "Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej".

Lokalna strategia w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających ze spożywania alkoholu - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu Św. prezes Zarządu mgr J. Pazderski; realizacja zadań publicznych UM Ostrowiec Św. oraz samorządu woj. świętokrzyskiego (projekty "Być spadkobiercą dziedzictwa regionu", "Jak skutecznie zapobiegać i uodpornić się na choroby cywilizacyjne", "Sprawne ciało, twórczy umysł i zdrowe życie", "Tradycje rzemiosła i ochrona dziedzictwa kultury materialnej Ostrowca i regionu świętokrzyskiego".

Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe - współorganizator konferencji naukowych, pikników, zjazdów, wydawca "Rocznika Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego", propagator i popularyzator dorobku regionu , organizator otwartych wykładów , spotkań krajowych i międzynarodowych, propagowanie zdrowego stylu życia

(konferencja dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego "Wybrane zagadnienia nauk o zdrowiu", wspólna publikacja wystąpień uczniów i nauczycieli przy współpracy prof. dr hab. B. Zboiny oraz mgr M. Kuszewskiego).

Stowarzyszenie "NAUKA , EDUKACJA, ROZWÓJ" - prowadzenie wydawnictwa, periodyki "Acta Scientifica  Academiae  Ostroviensis", oraz "Miscellaneous Studies in English", "Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego"; patronat nad konferencjami i spotkaniami otwartymi.

Placówki oświatowe  i inne

 

Szkoły gimnazjalne. Coroczne "Konkursy języka angielskiego" dla uczniów szkół gimnazjalnych (we współpracy z NKJO Ostrowiec Św.:wykładowcy - dr Teresa Gumuła, dr Paweł Kaptur, mgr Marta Dobrowolska - Wesołowska, mgr J. Skrzypczyńska) - wszystkie powiatu ostrowieckiego.

Doskonalenie i kształcenie kompetentnej kadry młodych nauczycieli szkół podstawowych - projekt "Nowoczesny nauczyciel najmłodszych obywateli" w ramach 3.3 POKL (koordynator dr Teresa Gumuła) oraz konferencje naukowo-metodyczne dla nauczycieli klas I-III, nauczycieli wychowania fizycznego, pedagogów szkolnych oraz dyrektorów placówek ("Atrakcyjne i wszechstronne wychowanie fizyczne", "Zaburzenia wychowawcze XXI wieku", "Młodzież wobec zagrożeń XXI wieku").

Przedszkole Publiczne nr 16 w Ostrowcu Św. - popularyzacja innowacji edukacyjnych; konferencja metodyczno - praktyczna "Plan daltoński w edukacji elementarnej" (udział 65 nauczycieli przedszkoli ostrowieckich: współorganizator mgr Katarzyna Dryjas, mgr Marzena Wójcik, wykładowca WSBiP dr Teresa Gumuła).

Zajęcia pokazowe w Przedszkolu Publicznym nr 12 w Ostrowcu Św. dla studentów WSBiP (pod opieką merytoryczną dyr. przedszkola oraz Naczelnika Wydział Edukacji mgr M. Kuszewskiego).

Współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. w zakresie udostępniania sportowych grup treningowych na potrzeby badań oraz wdrażania programów autorskich do zajęć z klasami sportowymi, propagowanie wychowania zdrowotnego i zdrowego stylu życia.

Uczestnictwo uczniów i nauczycieli gimnazjów w projektach "Wielokulturowy Ostrowiec", "Dialog kultur" i "Poznajemy świat"

(odnotowano aktywny udział około 70 nauczycieli i 800 uczniów).

Szkoła specjalna w Ostrowcu Św. - majowy piknik integracyjny "Bądźmy razem", udział ponad 100 uczniów, 20 nauczycieli, 20 studentów sprawujących opiekę pedagogiczną i obsługę pielęgniarską. Organizacja i aktywny udział w konferencji "Dzieci to przyszli ludzie" (nauczyciele szkoły specjalnej i studenci).

BWA - otwarte zajęcia edukacyjne w Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św. (edukacja przez sztukę dr M. Świeca ).

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Współpraca w zakresie organizowania konferencji naukowo-szkoleniowych oraz wymiana doświadczeń naukowo-badawczych.
Zespól Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Współorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej, realizacja praktyk zawodowych dla studentów studiów I stopnia Kierunku Zdrowie Publiczne
Referat Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Realizacja kształcenia praktycznego na kierunku Zdrowie Publiczne
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Współpraca w zakresie badań z obszaru  zaburzeń zachowania

u dzieci i  młodzieży. Organizacja konferencji naukowych

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Współpraca w obszarze problemów młodzieży i ich przeciwdziałania. Wspólne publikacje i projekty badawcze
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd  Koła w Kielcach, Koło PTP w Ostrowcu Św. Współpraca naukowa dotycząca współczesnych problemów  pielęgniarstwa. Współudział w organizacji uroczystości i spotkań naukowych (Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, Kongres PTP- Elbląg)
Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych

Współpraca w obszarze zawodowym  i naukowym dotycząca problematyki kształcenia  i praktyki zawodowej pielęgniarek

i położnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Współpraca naukowa oraz wymiana doświadczeń naukowo-badawczych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Współpraca w zakresie organizowania konferencji naukowo-szkoleniowych

Instytucje, z którymi WSBiP  podpisało porozumienia o prowadzenie zajęć praktycznych

 i studenckich praktyk zawodowych:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Szpital Twoje Zdrowie w Opatowie, Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Sandomierzu, Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli, Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital  Specjalistyczny

w Stalowej Woli, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Stefana Narutowicza w Staszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, Zespól Opieki Zdrowotnej

 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii GVM. CARINT sp. z o.o., Poradnia Internistyczno- Pediatryczna ,,Lekarz” s.c., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTYL w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Os. Słoneczne, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Żłobek ,,Pajacyk”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED, w Ostrowcu Świętokrzyskim, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Rodzina” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dom Pomocy Społecznej

w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka.  

W 2015 r. na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu (katedra pielęgniarstwa i zdrowia publicznego) powstało recenzowane czasopismo naukowe „Polish Journal of Health and Fitness” (www.pjhf.wsbip.edu.pl)

Oprócz tego Wydział jest współwydawcą ogólnouczelnianego czasopisma „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” (www.zn.wsbip.edu.pl).