W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

Specjalności:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacyjną

O kierunku

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Pedagogikę warto również studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich. Posiada merytoryczne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), placówkach wychowania pozaszkolnego, a zwłaszcza w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej – główna specjalność nauczycielska, oraz kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu i dydaktyczno – wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji oraz osiągnięć edukacyjnych wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, dydaktyczno – wyrównawczej oraz zdolność organizacji zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem uzdolnionym. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwent tej specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Posiada przygotowanie merytoryczne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy (placówki socjalizacyjne, wsparcia dziennego, internaty, bursy, świetlice szkolne, itp.), pedagoga (podwórkowego, w szkołach, placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych dla młodzieży, policyjnych izbach dziecka i jednostkach penitencjarnych, itp.) lub doradcy (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, rodzinny ośrodek diagnostyczno – konsultacyjny, centrum pomocy rodzinie, itp.), a także asystenta rodziny i kuratora sądowego. Dodatkowo, absolwent tej specjalności uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, takich jak: sądy (kuratorzy sądowi), kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, policyjne izby dziecka, ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze oraz zakłady karne i schroniska dla nieletnich.

 


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2019/2020 PDF ikona pdf2

Kadra:

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak m
dr Mirosława Parlak

Profesorowie i adiunkci WSBiP:

dr  Monika Borek
dr hab. prof. WSBiP Jerzy Doroszewski
dr hab. prof. WSBiP Zofia Gawlina
dr  Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. WSBiP Barbara Kałdon
dr  Stanisław Kowalski
dr Mirosława Parlak
Prof. dr hab. Liudmyla Sthefan
dr  Sylwester Scisłowicz
ks prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski
dr  Marek Świeca
dr  Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr  Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander
dr Janusz Boczar
dr Monka Boczar
dr Tomasz Gosztyła
ks dr Józef Grochala
dr Aldona Kopik
prof. dr hab. Marek Koziorowski
dr Robert Krasowski
mgr Agnieszka Kwiatkowska
dr Barbara Lulek
dr Agnieszka Łaba-Hornecka
dr Grair Magakian
dr Wiesław Matyskiewicz
ks dr hab. Janusz Miąso
dr hab. Małgorzata Michel
mgr Anna Mitoraj-Broda
dr Dorota Ochojska
dr Barbara Olszewska
dr hab. Ryszard Pęczkowski
dr Aneta Pierścińska- Maruszewska
Ks. dr Łukasz Sadłocha
mgr Karolina Skurska
dr Aneta Skuza
dr Ewa Staropiętka-Kuna
dr Maria Szymańska
dr hab. Marta Uberman
dr hab. Marta Wrońska
dr Renata Zaborek


Z życia kierunku