samorzad_banner.jpg

Informacja
dla studentów ubiegających się o stypendia
w roku akademickim 2019/2020 na semestr zimowy

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalne – aktualne  orzeczenia o niepełnosprawności  bez względu na dochód

Druki na powyższe stypendia można pobierać ze strony internetowej naszej Uczelni

O wyżej wymienione stypendium może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przy czym dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać  kwoty 900 zł .

Wnioski należy składać w Kadrach pokój nr 2
I piętro, w terminie do dnia  26.10.2019r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód :

 • Zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie netto za rok 2018 wszystkich pełnoletnich członków rodziny(małżonkowie, rodzice studiujące rodzeństwo do 26 roku życia, wnioskodawca).
 • dokument określający datę utraty dochodu, oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu.
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskanego przez członka rodziny.
 • zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok  2018/dochód z 1-go hektara przeliczeniowego  wynosi  226,25 zł miesięcznie/.
 • kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego  alimenty,
 • Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej całej rodziny jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty528zł miesięcznie.
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię zgonu rodzica studenta,
 • zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta pobierający naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, rodzeństwo lub dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym – ksero metryki urodzenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Według definicji zawartej w ustawie student jest samodzielny finansowo jeżeli spełnia  warunki:

 1. Jest uznawany za samodzielnego finansowo w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełni choćby jedną z przesłanek
 2. student ukończył  26 rok życia.
 3. student pozostaje w związku małżeńskim.
 4. student ma na utrzymaniu dzieci .
 5. student spełnia jednocześnie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym
  • posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym
  • jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5ust.1i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ponadto w każdym z tych przypadków istotnym jest aby student nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w oświadczeniu.

Ciężar udowodnienia posiadanego źródła dochodu spoczywa na studencie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na
zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.


KOMUNIKAT
dotyczący składania wniosków stypendialnych
w roku akademickim 2019/2020 na semestr letni.

Stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu Swiadczeń dla Studentów
WSBiP, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 17/2019z dnia 1 października
2019 r., Studenci WSBiP ubiegający się o przyznanie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogę,

winni w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. złożyć w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP ( blok C, pok. nr 2 pierwsze piętro) ul Akademicka 12,w Ostrowcu Św, stosowne wnioski na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej . Druki wniosków udostępnione są do pobrania na stronie podmiotowej uczelni

www.wsbip.edu.pl w zakładce :

- Studenci &Stypendia
- stypendia
- druki do pobrania.

Kryteria dochodowe , dokumenty wymagane - jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków, zostały określone w w/w Regulaminie Świadczeń dla Studentów, Zarządzeniu Rektora nr 32/2019 z 7 października 2019 r. i Zarządzeniu Rektora nr 43 z 29 października 2019 r., jak również załączone do informacji skierowanej dla studentów ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym (informacja to znajduje się na stronie podmiotowej uczelni).

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym 2019/2020 i kontynuujący naukę na tym samym kierunku i stopniu studiów), jeżeli ich sytuacja materialna NIE ULEGTA zmianie, nie składają ponownie wniosków o stypendia.

Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Regulaminu Świadczeń dla Studentów  PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020, wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów WSBiP i jej fili w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów WSBiP i jej fili w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020, wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów WSBiP i jej fili w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania
Format Plik
 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najleprzych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie zapomogi
PDF ikona pdf2
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2