logo ue fundusze

Nowoczesne Pielęgniarstwo

O Projekcie

Projekt pt. „Nowoczesne pielęgniarstwo” dofinansowany
z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18) przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.,
w partnerstwie z Maltanka Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu: od 2018-10-01 do  2023-08-31

Wartość Projektu: 2 439 253,50 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE:  2 354 233,50 PLN

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św., która przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i do zwiększenia liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo poprzez uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz rozwój kompetencji zawodowych i kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne poprzez organizację cyklu szkoleń zawodowych dla absolwentów.

Projekt zakłada przygotowanie i wdrożenie programu rozwoju uczelni  i programu rozwoju absolwenta obejmujące:

 • program stypendialny dla studentów,
 • zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia,
 • dostosowanie jakości, warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży
 • pośrednictwo pracy,
 • realizację kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla absolwentów,
 • stypendium szkoleniowe oraz opiekę tutora dla absolwentów

Projekt skierowany jest do  30 studentów I roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 oraz 20 absolwentów tego rocznika. 

Główne rezultaty projektu to:

- 30 osób na kierunku pielęgniarstwo objęte wsparciem w ramach programu;
- min. 26 osób, które dzięki wsparciu programu uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki;
- 20 osób (absolwenci) objęci zostaną kształceniem podyplomowym w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi
- min. 22 pielęgniarki (absolwenci)  które dzięki wsparciu programu i ukończeniu studiów uzyska zatrudnienie
w podmiotach leczniczych
- min. 20 pielęgniarek (absolwentów)  które po zakończeniu udziału w programie uzyska kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.
- opracowany i wdrożony program programu rozwoju uczelni 
i programu rozwoju absolwenta

W ramach projektu finansowane będą następujące działania skierowane dla studentów kierunku pielęgniarstwo:

 • stypendia z których może korzystać 20  najlepszych studentów z naboru 2018/2019, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Stypendia w kwocie 800,00 zł miesięcznie, przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez 9 miesięcy.
 • dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży tj. między innymi w ramach Projektu student otrzyma wynagrodzenie za odbyte obowiązkowe praktyki, przewidziane planem studiów, w wysokości 8 zł za godzinę
 • zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych realizowane po 10 godzin
  w semestrze II, III, IV, V, VI oraz w zakresie poprawy kompetencji interpersonalnych w wymiarze po 10 godzin w semestrze V i VI.
 • pośrednictwo pracy

Ponadto:

Projekt obejmuje przygotowanie i realizację programu rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo dla 20 absolwentów, przyczyniającego się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych.

 Program będzie obejmował:

 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski
  •realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych (kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne)
  •wypłatę stypendium stażowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium max. 1000PLN brutto/m-c przez 24 m-ce pod warunkiem zatrudnienia absolwenta pielęgniarstwa w oparciu o umowę o pracę na cały etat
  w podmiocie leczniczym;
 • wynagrodzenie opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie.