logotypy

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizują projekt pt. „SZANSA NA PRACĘ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU: jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności zatrudnienia 58K i 42M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiatach: Ostrowiec Św., Skarżysko Kamienna, Starachowice, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie realizowane od 1.02.2018 r. do 31.03.2019 r. w województwie świętokrzyskim.

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia - osób bezrobotnych z III profilem lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych (także niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełno sprawnościami sprzężonymi), z powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:
  - poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
  - poradnictwo zawodowe,
  - pośrednictwo pracy,
  - szkolenia zawodowe:

  • spawacz MIG/MAG/TIG
  • magazynier z programem magazynowym, z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego
  • hydraulik z oprogramowaniem FluidSim®H
  • kucharz-pizzer
    • kurs fryzjerski z obsługą kasy fiskalnej/kurs wizażu i stylizacji paznokci z obsługą kasy fiskalnej
    • nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
    • szkolenia cyfrowe

  - 3 miesięczny staż zawodowy dla 50 uczestników projektu

Planowany efekt:
19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu;
28 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu;
30 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu;
34 osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończonym udziale w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację;
30 osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, które po zakończonym udziale w projekcie zgodnie ze ścieżką dokonały postępu w procesie aktywizacji zawodowej-efektywność zawodowa
11 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką dokonały postępu w procesie aktywizacji społecznej

Wartość projektu: 837 960,25 PLN

Wartość dofinansowania:: 784 380,25 PLN

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA