Start

Uncategorised Odsłony: 1755

logotyp ud

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizują projekt pt. „SZANSA NA PRACĘ II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU: jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności zatrudnienia 42K i 38M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczących się, zamieszkujących w powiecie: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim w województwie świętokrzyskim zgodnie z KC (teren OSI) poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie realizowane od 1.11.2019 r. do 31.12.2020 r.

Projekt jest skierowany do 80 kobiet i mężczyzn w wieku 18-64 lat pozostających bez zatrudnienia - osób bezrobotnych zarejestrowanych/ niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej  z dwóch powodów, w tym niepełnosprawnych, z woj. świętokrzyskiego powiatów:

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:
  - poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
  - poradnictwo zawodowe,
  - pośrednictwo pracy z doradztwem cyfrowym,
  - szkolenia zawodowe:

- 4 miesięczny staż zawodowy  dla 45 uczestników projektu

Wartość projektu: 908 474,50 PLN

Wartość dofinansowania:: 862 142,30 PLN

 

Dokumenty rekrutacyjne

Drukuj