image002.jpg

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój” realizują projekt pt. „Uniwersytet Dziecięcy w WSBiP” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  w szkolnictwie wyższym.

Oś Priorytetowa

Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Działanie 3.1 Kompetencje  w szkolnictwie wyższym

Dofinansowanie projektu z UE wynosi

236 975,00 PLN

Wkład własny

15 300,00 PLN

Okres realizacji

2019.02.01 –2020.05.31

Miejsce realizacji

Powiat ostrowiecki

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 100 dzieci(53M i 47K) i 100 rodziców/opiekunów prawnych(70K i 30M) poprzez udział w wykładach/warsztatach realizowanych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej uczestników w latach 2019-2020.

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • Podniesienie kompetencji u uczniów poprzez udział w kursach edukacyjnych: matematyka w przyrodzie dla dzieci, ekonomia dla dzieci, język angielski dla dzieci
  • Podniesienie kompetencji u rodziców poprzez doskonalenie umiejętności wychowawczych,
  • Udział w warsztaty pierwszej pomocy dla rodziców
  • Poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
  • Rozwój zainteresowań oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej

Obszar realizacji projektu: powiat ostrowiecki