zd1.jpg

logo ue

Rekrutacja  zgodna z zasadą równości szans, KiM mają jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia bez względu na m-ce zamieszkania, światopogląd, wiek, niepełnosprawność, wykształcenie, wyznanie.
2 Nabory po 50os.- 100 UP: XII2019r,I.2020; IV,V.2020; równolegle w pow.: kieleckim, opatowskim, sandomierskim.

O zakwalifikowaniu  do proj. zdecydują:

Etap 1.Kryteria formalne:

 • wypełnienie przez kandydatów kompletu dok.(ankieta rekrutacyjna, oświadczenie o spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, oświadcz. uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wrażliwych i inne dok. potwierdzające status przynależność do gr. docelowej
  • KiM w wieku 18-64rż bezrobotne które w 1 kolej. potrzebujące  aktywizacji społecznej, bierne zawodowo, zagrożone. wykluczeniem społ. z co najmniej 2 powodów zgodnie z Wytycznymi w rozdz. 3 punkt 15.(t.j: lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj: niepełnosprawność, os. o niskich dochodach, syt. kryzysowa, ON itp)
  • zamieszkanie, uczenie się na obszarze powiatów objętych wnioskiem wg KC w pow.: kieleckim, opatowskim, sandomierskim w woj. Świętokrzyskim i nie objęci wsparciem w ramach trybu pozakonkursowego (9.1.00-IZ.00-26-226/18 I 223/19)
  • os. bezrobotna na podst. zaświadcz. z PUP/oświadcz. z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadcz. niezgodnych z prawdą)
  • os. bierne zawodowo na podst. oświadczenia z pouczeniem / lub zaświadcz. z PUP o byciu niezarejestrowane+ co najmniej 2 powodów zgodnie z Wytycznymi w rozdz. 3 punkt 15
 • ON-(orzeczenie o st. niepełnospr. w rozumieniu ust.z dn.27.8.1997 r. o rehabilitacji zawod. i społ. oraz zatrud. os. ON (t.j. Dz.U.z 2018 r.,poz.511,z późn. zm.)/orzeczenie KRUS/ inny dokument, o którym mowa w ust. z dn. 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psych. (Dz.U.z 2017 r.,poz.882,z późn. zm.)/ orzeczenie o niepełnospr .os., które nie ukończyły 16 rż, /oświadcz. z pouczeniem

Etap II Komisja rekrutacyjna przyzna dodatkowe pkt. za
(kryteria merytoryczne.):

 • osoby o najniższych kwalifik.+5pkt,
 • K+5pkt,
 • os. długotr. bezrobotnew+5pkt
 • OzN-. osoby  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi +10pkt
 • os.50+5pkt.,
 • os. zamieszkujące obszary objęte rewital+10 pkt.-oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadcz. niezgodnych z prawdą
 • os. korzystające z POPŻ +10pkt